Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

понеделник, 21 ноември 2011 г.

Училището отново с проект

в. "Час и междучасие" - училищен вестник на ОУ "Г. С. Раковски"
На 17 ноември в ОУ "Г. С. Раковски" бе представен проектът "Ефективно партньорство за пълноценна интеграция", по който училището ще работи през настоящата учебна година. Преки участници в проекта са всичките 148 ученици - 84 от начален етап и 62 от прогимназиален етап. Партньори по проекта са ЦДГ "Детелина" - филиал с. Търнак, където също се обучават деца от смесен произход - българи и роми, и Сдружение "Първи юни" - гр. Бяла Слатина. ЦДГ "Детелина" ще участва с 25 деца. По проекта ще работят 13 педагози и 80 родители. Непреки участници са 46 деца от ЦДГ "Детелина", 60 родители и 15 представители на местната власт и обществеността.
Ръководител на проекта е директорът на училището г-н Людмил Николов. Целта на проекта е: "Стимулиране процесите на успешна интеграция на децата и учениците от Търнак, като една от основните характеристики на модернизацията на българското образование".
Ще бъде създаден модел на извънкласни дейности, създаване на атмосфера на толерантност и духовно развитие на децата, обучаващи се в училище, както и опознаване на културното многообразие, съхраняване на бита и традициите на ромите.
Гости на събитието бяха ст. експерт от РИО - гр. Враца г-жа Пламенка Ангелова и кметът на Търнак г-жа Илка Тодорова. Г-н Николов поздрави гостите и участниците в проекта и пожела ползотворна работа в името на постигане на по-добри резултати в по-нататъшната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Той благодари за ползотворното сътрудничество с РИО - гр. Враца и Кметство - Търнак в лицето на техните представители.

Няма коментари:

Публикуване на коментар