Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

вторник, 3 май 2011 г.

Информационен семинар в Търнак

в. Вестител
„Програма за развитие на селските райони. Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”.
На 29.04.2011 г. от 13.00 часа в клуба на пенсионера в с. Търнак се проведе информационен семинар за популяризиране на разработената стратегия за местно развитие и МИГ по Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Бяла Слатина „ на Община Бяла Слатина.
В семинара взеха участие: жители на селата Търнак, Соколаре и Бъркачево;местни лидери; екип на МИГ Бяла Слатина; експерти на МИГ Бяла Слатина;представители на партньорите формирали МИГ Бяла Слатина: Община Бяла Слатина, “СРЕБРЕНЯ 99”АД, СНЦ „Център на подпомагане на ромските инициативи”; граждани на Община Бяла Слатина.

Няма коментари:

Публикуване на коментар