Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

понеделник, 21 юни 2010 г.

Читалището с ново настоятелство

На 14 март в малкия салон на Народно читалище “Васил Левски 1899” се проведе извънредно общо събрание на членовете на читалището.
Събранието започна с едноминутно мълчание в памет на Гана Кожухарова – бивш секретар на читалището. Изнесен беше доклад от председателя на читалищното настоятелство г-н Георги Цанков.
Счетоводителката на читалището представи годишния отчет за 2009 г. И отчет на средствата, постъпили за членски внос. Г-н Цанков запозна всички присъстващи със промените и допълненията в Закона за народните читалища (ЗНЧ) от 2009 г. Приети бяха единодушно и новите членове на читалището. Актуализиран беше Устава на читалището съобразно ЗНЧ от 2009 г. Единодушно беше приет г-н Цветан Цоканов за почетен член.
Прието беше новото Читалищно настоятелство в състав: председател Георги Цанков и членове – Гено Бойкин, Людмил Николов, Снежана Момчилова, Йорданка Динкова, Марийка Йорданова и Росица Монова.
Проверителната комисия се прие в състав: председател Стоян Цанковски и членове – Бойка Лалова и Силвия Генчева.
Секретар-библиотекарят Теменужка Недкова представи отчет за работата на библиотеката за 2008-2009 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар